koszyk 0,00 PLN

Szanowny Użytkowniku!

Ta treść dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników TVmed.

  1. Jeżeli posiadasz LOGIN i HASŁO: zaloguj się.
  2. Jeśli nie posiadasz konta użytkownika TVmed: zarejestruj się.

Obydwie czynności możesz wykonać z prawym, górnym rogu aktualnej strony.

  Satysfakcja z opieki pielęgniarskiej pacjentów pielęgnowanych tradycyjnie oraz w systemie Primary Nursing

Przemiany zachodzące we współczesnej opiece pielęgniarskiej są podyktowane nie tylko przeobrażeniami wewnątrz środowiska zawodowego, zmianami zachodzącymi w całym systemie ochrony zdrowia, ale przede wszystkim zmieniającymi się jakościowo potrzebami zdrowotnymi społeczeństwa. Wzrosło zainteresowanie oceną świadczeń zdrowotnych z perspektywy samego pacjenta...

Abstrakt

Wstęp. Przemiany zachodzące we współczesnej opiece pielęgniarskiej są podyktowane nie tylko przeobrażeniami wewnątrz środowiska zawodowego, zmianami zachodzącymi w całym systemie ochrony zdrowia, ale przede wszystkim zmieniającymi się jakościowo potrzebami zdrowotnymi społeczeństwa. Wzrosło zainteresowanie oceną świadczeń zdrowotnych z perspektywy samego pacjenta.  

Cel pracy. Celem pracy było porównanie satysfakcji pacjenta z opieki pielęgniarskiej w systemie tradycyjnym i zindywidualizowanym Primary Nursing oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy system organizacji pracy pielęgniarskiej ma znaczący wpływ na satysfakcję pacjenta z opieki pielęgniarskiej. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Klinice Uniwersyteckiej Ewangelickiego Szpitala Hubertus w Berlinie w latach 2009–2010. Badaniami objęto 202 osoby. Połowę stanowili podopieczni oddziału chirurgii naczyniowej, w którym prowadzono pielęgnację metodą tradycyjną; druga połowa chorych przebywała na oddziale geriatrycznym, gdzie zastosowano system Primary Nursing. W celu oceny satysfakcji chorych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem standaryzowanego narzędzia badawczego, jakim jest skala NSNS (The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale).

Wyniki. Analiza danych wskazuje, że pacjenci hospitalizowani na oddziale geriatrycznym lepiej ocenili swoje doświadczenia związane z opieką pielęgniarską niż pacjenci z oddziału chirurgicznego. Nie były to jednak różnice istotne statystycznie. Chorzy podobnie ocenili stopień satysfakcji z opieki pielęgniarskiej. W opinii na temat ogólnej oceny pobytu na oddziale 53,4% podopiecznych oddziału geriatrycznego i 51,5% pacjentów oddziału chirurgicznego oceniło hospitalizację bardzo wysoko.

Wnioski. Pielęgniarki sprawujące opiekę nad pacjentem w systemie Primary Nursing wykazywały zdecydowanie większą świadomość potrzeb pacjenta niż koleżanki pracujące w systemie tradycyjnym. Ogólnie świadczenia pielęgniarskie oceniono bardzo wysoko. System opieki pielęgniarskiej nie jest więc jedynym elementem wpływającym na jakość sprawowanej opieki.

Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (2): 177–184

 

Introduction. Transformations in the present-day nursing care are not imposed only by changes within the professional community or the  whole health care system, but first and above all by wider health needs of the society. They have been increasingly interested in the  assessment of medical care.

Aim of the study. The aim of this study was to compare patients’ satisfaction with nursing care provided in a traditional way and within an  individualized system of Primary Nursing. The author also sought for the answer if organization of nursing work has a significant effect on   patients’ satisfaction with nursing care.

Material and methods. The research was conducted in the clinic in Berlin between 2009 and 2010. In this survey-based study patients’  satisfaction with nursing care provided within the Primary Nursing system was measured by means of a standardized research tool The  Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS).

Results. The results obtained show that the patients in the geriatric ward evaluated their experiences with nursing care higher than those in  the surgery ward. Opinions about the level of satisfaction with nursing care were similar. Some 53.4% of the geriatric ward patients and  51.5% of the surgery ward patients assessed their stay in hospital as generally very good.

Conclusions. The nurses taking care of the patients within the Primary Nursing system were definitely more aware of patients’ needs than  the nurses working in the traditional way. Nursing services were generally assessed as very good. Therefore, the system of nursing care is not  the only one factor which have an influence on quality of nursing.

Nursing Topics 2011; 19 (2): 177–184

Wydane przez: Via Medica
Data wydania: 2011-07-21
Utworzono: 2011-08-10 08:23:26
Ostatnia modyfikacja: 2011-08-10 08:32:22
Profile: pielęgniarstwo
Autorzy: Elżbieta Grochans1, Krystyna Seewald1, Małgorzata Szkup-Jabłońska1, Anna Jurczak1, Katarzyna Augustyniuk1, Anna Grzywacz2, Dorota Prociak3, Beata Karakiewicz3 1 - Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2 - Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
3 - Zakład Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Partnerzy serwisu TVMED
Skontaktuj się z nami - Zostań naszym partnerem
Zrealizuj voucher
Jeśli otrzymałeś od nas kod - zrealizuj go i oglądaj materiały TVMED
Zrealizuj voucher
Innowacyjna Gospodarka